Ще продавате онлайн - какво е важно да знаете относно изискванията към фирмите с електронна търговия

Изисквания към фирма с онлайн търговия

Ако планът ви за развитие на собствен бизнес е свързан с продажба на стоки, то със сигурност моментът е подходящ да помислите за електронен магазин. Статистика за ръста на онлайн продажбите, която да ви мотивира да предприемете първите стъпки в света на дигиталната търговия, лесно може да бъде намерена с бързо търсене в Гугъл. По-трудно е да откриете конкретна информация относно това какви специфични нормативни изисквания има към онлайн търговците и как да организирате работата си така, че да спазите съответните разпоредби. 

Няколко важни въпроса, пред които ще се изправите и отговорите накратко ⇒


Мога ли да продавам онлайн стоки като физическо лице? Трябва ли да регистрирам фирма?

През някои от големите сайтове за онлайн продажби или чрез функционалности на социални мрежи като тази на Facebook вие можете да предложите и някой да закупи от вас различни вещи. Това прави ли ви търговец? 

Ето какво казва чл.1 ал.1, т.1 и т. 2 на Търговския закон по въпроса:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

  1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
  2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;

Ако планирате да развивате онлайн търговия “по занятие”, а не спорадично да осъществявате еднократни сделки, то вие ще бъдете третирани като търговец по смисъла на закона и за вас ще бъдат приложими данъчните и осигурителните изисквания към ЕТ. За да избегнете санкции, вие ще трябва да се регистрирате като едноличен търговец или като фирма (ЕООД, ООД).


Каква фирма е най-подходяща за онлайн бизнес?

В случай, че не сте регистрирали фирма, за търговската си дейност като физическо лице в дигиталното пространство вие ще бъдете задължени да декларирате и заплатите данъци и осигуровки като едноличен търговец. 

По-благоприятният за всеки бъдещ собственик на електронен магазин вариант е да осъществява дейността си като юридическо лице - ЕООД или ООД (ЕООД, когато вносител и собственик на капитала е едно лице или ООД, когато учредителите са поне двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения). По този начин, упражнявайки дейността си като дружество с ограничена отговорност, вие ще намалите личните финансови рискове при неблагоприятен развой на бизнеса.

Кога е най-добре да бъде направена регистрация на фирма за онлайн търговия?

Тук е добре да уточним, че в българското законодателство няма изискване търговците да имат собствен електронен магазин, за да продават онлайн. Възможно е за целта да бъдат използвани специализирани търговски платформи, сайтове за търговски обяви, социални мрежи и др.  

Ако сега стартирате своето бизнес начинание, решили сте, че ще продавате през собствен онлайн магазин и ви предстои изграждането му, добре е да регистрирате фирмата си преди да закупите домейн и хостинг услуга и да наемете специалисти, които да изработят, оптимизират и промотират сайта ви. Това ще ви позволи разходите да бъдат направени от името на фирмата, а не на физическо лице.


Кога, къде и какви данъци трябва да плащам?

В сайта си от НАП уточняват, че от данъчна гледна точка продажбите на стоки и услуги в Интернет не се отличават от тези, извършвани по традиционния начин и водят до същите данъчни задължения. 

Ако търгувате онлайн като физическо лице (“по занятие” купувате стоки с цел да ги препродадете, т.е действате като търговец), вие ще дължите данък върху доходите на физическите лица в размер на 15 % за дохода, който получавате от дейността си. В качеството си на ЕТ вие ще трябва да подадете и Годишен отчет за дейността.

Корпоративен данък за продажбите в интернет

Когато вие осъществявате електронна продажба на стоки като фирма, т.е. юридическо лице, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане вашата печалба ще бъде обложена с корпоративен данък в размер на 10%, вие ще трябва да подадете Годишна данъчна декларация и да заплатите данъчните си задължения в определените от закона срокове. Още полезна информация за това как се определя и декларира дължимия корпоративен данък вижте ТУК.

Облагане с ДДС на онлайн продажбите

Когато в качеството си на търговци продавате стоки по електронен път, съгласно нормативните разпоредби вие осъществявате независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС и сте данъчно задължено лице за целите на облагането с ДДС.  

От приходната агенция разясняват в рубриката си за облагане на продажби в Интернет: “Данъчното облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път, не се отличава от облагането на доставките, извършени чрез традиционните способи за продажба по отношение на определяне на мястото на изпълнение и характера на доставката, данъчната основа и лицето-платец на данъка. Различие е налице по отношение на определяне на датата на данъчното събитие, която не се определя по общото правило на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, а по специалното правило на чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗДДС, съгласно което, при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път, данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът получи плащането.”


Какви данъчни задължения имам при ползване на платените маркетинг услуги на платформи като Google и Facebook?

Стартирайки бизнес, който ще се занимава с онлайн търговия, вие почти сигурно ще използвате платени услуги за реклама на Google, Facebook, LinkedIn, вероятно и платени версии на платформи за имейл маркетинг като MailChimp например. 

Според нормативните разпоредби ако получавате консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС, вие сте длъжни да се регистрирате по чл. 97а от ЗДДС. И тъй като Фейсбук и Гугъл са дружества със седалища в Ирландия, вие ще трябва да се регистрирате по ЗДДС ако планирате да плащате за реклама в платформите. Същото важи и ако ползвате хостинг, VPS, платени теми за WordPress и др., предоставени от доставчик на услугата от ЕС.

Важно: Регистрацията по ЗДДС трябва да се направи минимум 7 дни преди датата на авансовото плащане или датата, на която възниква данъчното събитие за доставката. В тези случаи НАП е длъжна да регистрира гражданите – данъчно задължени лица и фирмите в тридневен срок.

За да сте сигурни, че при продажбата на стоки онлайн вие коректно спазвате задълженията си, регламентирани в данъчното законодателство, добре е да направите предварителна консултация със счетоводител, който ще отговори подробно на вашите въпроси относно ДДС за електронна търговия и кога за вас възниква задължение да се регистрирате по ЗДДС.


Как се отчитат продажбите в електронната търговия? Разпоредбите на Наредба Н-18, касаещи онлайн магазините.

Едва ли има друг толкова широко дискутиран от бизнес и институции нормативен документ като Наредба Н-18/2006 г. За отчитане на продажбите в търговските обекти и също така трудно ще намерим по-сложни за обобщаване регламенти, касаещи дейността на търговците. 

В частта, отнасяща се до изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, има няколко важни момента, на които ще обърнем внимание тук.

Регистрация на електронните магазини в НАП  

В Чл. 52м. на Наредба Н-18 е регламентирано задължение за подаване на определена информация към НАП преди започване на електронна търговия, независимо дали ще използвате собствен сайт или платформа за продажби. Декларирането на електронния магазин се извършва онлайн с квалифициран електронен подпис (такъв ще ви е необходим за голяма част от услугите на институциите). Какви данни се вписват е определено в Приложение № 33 към наредбата.

При промяна на някои от заявените обстоятелства или при прекратяване на дейността в 7-дневен срок отново трябва да бъде уведомена приходната агенция. 

Отчитане на продажбите при електронна търговия

Съгласно нормативната уредба за всяка продажба на клиента трябва да бъде издаван документ, с който тя да се отчита пред органите по приходите. Какъв може да бъде този документ когато продажбата е извършена онлайн? 

На първо място, може да бъде издаден стандартен касов бон. В Наредба Н-18 са предвидени обаче и други варианти. Според текста на чл.3, ал.16 “Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента.” Важно уточнение е, че електронната касова бележка може да се издава само за онлайн продажбите и информацията за нейното изпращане трябва да бъде съхранявана от търговеца. 

В бр.8/2020 г. на ДВ пък е обнародвана редакция на наредбата, която добавя нова ал.17 към чл.3, съгласно която “Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:

  1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с; и
  2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон; и
  3. чрез софтуера/софтуерите по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.”

Вместо заключение

Въпросите относно изискванията към фирмите с електронна търговия по-горе са само част от неизвестните, с които ще се сблъскате при старта на вашето бизнес начинание. Отговорите са кратко обобщение на полезна информация по темата и нямат претенция за изчерпателност. Вероятността да породят допълнителни питания е голяма. Когато избирате експертите, които ще водят счетоводството на вашия онлайн магазин, уверете се, че притежават нужния опит и ще ви съдействат максимално ефективно при осъществяване на дейността ви.

Статията ви беше полезна? Споделете я, за да достигне до повече бъдещи собственици на успешен бизнес!