Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Закона за данък върху добавената стойност - 2014 г. Специален режим „Касова отчетност на ДДС“

  • Написана от 

Специален режим Касова отчетност на ДДС-2014Въведен е нов режим за касова отчетност на ДДС, които има за цел подпомагане на малките предприятия, срещащи затруднения при плащане на ДДС към бюджета.

Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност позволява на лицата, които го прилагат, да се отчитат към бюджета при получаване на плащане по доставката от техните клиенти. Едновременно с това е регламентирано, че за данъчно задължените лица, които прилагат режима, правото на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, възниква извършат плащане към техния доставчик. Режимът не е задължителен, т.е. малките и средни предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане. 

Прилагането на режима е възможно след спазване на специална процедура по регистрация като лицето, желаещо да го прилага, трябва да отговоря на определени условия. Следва да се има предвид, че след регистрация за прилагането на специалния режим той не се прилага по отношение на някои доставки на стоки или услуги като например: внос на стоки, вътреобщностни придобивания на стоки, вътреобщностни доставки на стоки, доставки към нерегистрирани по този закон лица, освободени доставки и другите, изрично посочени в чл. чл.151а, ал. 2 от ЗДДС. 

Едва след регистрация за прилагането на режима лицата дължат ДДС към бюджета за извършените от тях доставки при получаване на плащане от клиента. Обхватът на този режим е дефиниран по следния начин: предвиден е максимален праг на облагаемия оборот за прилагане на режима не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец и изискване доставките по режима да са с място на изпълнение в страната. Въведено е изискване, за да прилага режима, лицето първо да няма влязъл в сила ревизионен акт за извършена ревизия при особени случаи по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за вменена отговорност по чл. 177 от ЗДДС за дължим и невнесен данък от лице, доколкото самото то е ползвало право на приспадане на данъчен кредит, в случаи на злоупотреба, и второ да няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения да е предоставило обезпечение или да му е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. 

Прекратяване на прилагането на режима е възможно в следните случаи: от страна на лицето след изтичането на 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаване на  2 разрешението или когато не изпълнява някое от условията, които му дават право да прилага режима, или по инициатива на органа по приходите, когато установи, че лицето не отговоря на някое от условията, който му дават право да прилага режима или когато установи, че лицето не изпълнява задълженията си по ЗДДС или специфичните правила за изискуемост на данъка или за упражняване право на данъчен кредит. 

Лице, което доброволно се е отказало да прилага режима може да се регистрира повторно за прилагане на специалния режим, ако отговоря на определените в закона условия, едва след изтичането на 12 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на прекратяване на прилагането. 

Едновременно с горното за получателя по доставката правото на данъчен кредит по доставка на стока или услуга, за която доставчикът прилага режима „Касова отчетност на ДДС“, възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем, т.е. дължим към бюджета, за доставчика. 

Източник: http://www.minfin.bg

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове