Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Стартира кандидатстването за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40

  • Написана от 

От 1 април стартира кандидатстването за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40Мярката, с която държавата ще стимулира запазване работните места на служителите в компаниите в условията на извънредно положение заради епидемията от Covid-19, предвижда компенсиране на работодатели от редица сериозно засегнати от кризата икономически сектори с 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.

В правителственото прессъобщение относно приетото постановление се посочва също така, че във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа. 

Кой ще може да кандидатства за компенсация

От мярката 60:40 ще могат да се възползват предприятия от секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и въздушен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Питейна дейност“, „Киносалони“, „Туристическа дейност“, „Артистична и творческа дейност“, „Предучилищна и училищна дейност“ в частта за частните детски градини и „Спорт“. 

Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. За да получат въпросните средства, те ще трябва да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през посочения в постановлението период.

Кои сектори са изключени от обхвата на мярката 60:40

Няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Дейности на домакинства като работодатели“, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, „Дейности на екстериториални организации и служби“.

Като условие за получаване на финансовата помощ е посочено запазване на работните места за период, не по-малък от този, за  който се получават компенсации, заплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец, както и дължимите осигурителни вноски.

Също така работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е да нямат непогасени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Кандидатстването за подпомагане ще става през Агенцията по заетостта и стартира от 1 април (31 март за предприятията, пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването), съобщават от МТСП. Заявленията за изплащане на средствата заедно с необходимите документи за определяне на размера на компенсацията ще се подават на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Срокът за произнасяне по заявленията на кандидатите за финансова помощ по мярката е 7-дневен.

» Съгласно чл.4, ал. 2 на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6;

3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3;

4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата – трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време;

5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Пълният текст на постановлението ще бъде публикуван и в www.news.inbalance.bg веднага след официалното му обнародване в ДВ. 

* В допълнение (01.04.2020 г.)

Постановление № 55 е обнародвано В бр. 31 от дата 1.4.2020 г. на Държавен вестник. Текстът може да бъде изтеглен и от прикачения файл по-долу.

Източник: МС, МТСП, ДВ

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове