Услуги

Вие сте тук

handshake

Счетоводни услуги

В условията на динамично променящата се нормативна уредба и все по-конкурентната бизнес среда възлагането на вашето счетоводство на професионалисти е задължително условие за успех.  

Accounting services

In an increasingly competitive business environment, assigning your accountancy to professionals is a must for successful development.

Legal services

INBALANCE Bulgaria works with a highly qualified team of lawyers to meet the needs of your enterprise professional legal assistance. We have vast experience in commercial and tax law.

Правно обслужване

ИНБАЛАНС България работи с висококвалифициран екип от юристи, за да задоволи нуждите на вашето предприятие от професионална правна помощ. Ние притежаваме огромен опит в търговското и данъчно право.

Обработка на заплати

Вашият бизнес се нуждае от ТРЗ обслужване. Но какво? Може ли да получите повече от фирмата, която обработва заплатите на вашите служители? Ние предлагаме по-бързи, по-лесни ТРЗ решения, които ви помагат да направите нови преценки и да оптимизирате ра...

Payroll

Payroll is not just about paying your employees labor. Consider all aspects of your business that are directly related to the effective management of the most important resource of a company – its employees.

Консултации

Нашите корпоративни консултанти помагат както на малки и средни, така и на големи компании, защото имат опит и познания, придобити в реалната финансова и данъчна практика. Отговорите, до които достигаме заедно, водят до осезателни подобрения във ваша...

Consultations

Our corporate consultants help small and medium-sized companies as well as large companies as they have experience and knowledge in real financial and tax practice.