Одитиране

Accounting services - inb.bg

Независимият финансов одит се извършва съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти и дава оценка за достоверността на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Процесът на одитиране се осъществява чрез тестови проверки на счетоводната и финансовата документацията през цялата година, като целта е да се оцени адекватността на текущото счетоводство за отразяване на стопанските операции, влияещи върху имущественото и финансовото състояние на предприятието, респективно достоверното им представяне в годишния финансов отчет.

Нашите одиторски услуги обхваща:

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда глава XVI от Търговския закон;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.

Потърсете повече информация като зададете по удобен за вас начин въпросите си тук: Контакти на счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България 

За задоволяване на специфичните изисквания на вашия бизнес ИНБАЛАНС България работи съвместно с най-добрите национални одитори.

С наша обща помощ освен одитиране на вашата текуща дейност вие ще получите съвети за вашето бъдещо развитие.