Счетоводство на производствени предприятия

Accounting of industrial enterprises - inb.bg

Регламентирането на отчетността на производствено предприятие е застъпено в Националните счетоводни стандарти:

  • СС 2 Стоково–Материални Запаси;
  • СС 38 Нематериални Активи.

Отчитането по Международни счетоводни стандарти е по:

  • МСС 2 Материални Запаси;
  • МСС 38 Нематериални Активи.

От съществено значение е правилното формиране на себестойността на произвежданата продукция. За целта трябва да се вземат предвид видовете разходи за производство (преки и непреки), както и разпределянето им. Част от разходите се включват в себестойността на произведената продукция, а други се отнасят за административни цели. ИНБАЛАНС ще ви предложи индивидуална аналитична отчетност, съобразена с конкретните особености на вашия бизнеса и произвежданата продукция.

Наред с обективното определяне на себестойността, важен елемент от организацията на отчетността е заприхождаването и изписването на готовата продукция, както и всички съпътстващи производството елементи като брак, незавършено производство и т.н.

Експертите на ИНБАЛАНС имат над 20-годишен опит в счетоводното обслужване на производствени предприятия, който ни позволява да гарантираме на ръководителите на бизнеса постигането на оптимални резултати, изразени в реално минимизиране на разходите по производството и данъчното облагане на дейността.

За да получите Вашата индивидуална оферта за счетоводни услуги ► ВЪПРОСНИК - ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводното обслужване на производствени предприятия има определени особености, съобразяването с които е задължително. Необходим е солиден опит в бранша, който да осигури на бизнеса оптимални резултати и безпроблемно функциониране.