Обжалване на ревизионни актове

Legal services​​​​​​​ - inb.bg

Едва ли има собственик на фирма, който да не се тревожи от данъчните ревизии и издаването на ревизионен акт. Ако това се случи, ето какво трябва да знаете относно възможността за обжалването му:

Ревизионният акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му по административен ред пред Директора на Дирекция обжалване и управление на изпълнението /ДОУИ/.

С решението си Директорът на на ДОУИ може да потвърди, измени или отмени ДРА и да върне преписката на органа, възложил ревизията със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт, като производството по издаването му започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна.

Непроизнасянето на Директора на ДОУИ по обжалвания ревизионен акт в законоустановения 45-дневен срок означава мълчаливо потвърждение на акта и подлежи на обжалване пред административен съд по местонахождението на ДОУИ или пред административен съд по местонахождението на Териториалната дирекция, издала ДРА.

Административният съд може да отмени, измени или потвърди ревизионния акт и/или да провъзгласи неговата нищожност.

Решението на административния съд срещу ревизионния акт подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд /ВАС/ в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

Експертите на ИНБАЛАНС ще ви окажат професионална помощ при необходимост от обжалване на издаден ви ревизионен акт. Потърсете ни по удобен за вас начин. Контактните данни на офисите ни ще намерите тук: КОНТАКТИ

Убедени сме, че с помощта на нашите висококвалифицирани експерти ще постигнете максимален успех при обжалване на издадени срещу вас актове.

Все пак цялата дейност на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС насочена към недопускане на задължение по ревизионен акт. Затова разчитаме също на добрите комуникации и коректните отношения с органите на НАП.