Какво трябва да знаем когато планираме регистрация на фирма

Какво трябва да знаем за регистрацията на фирма - inb.bg

Като бъдещ собственик на бизнес в България вероятно търсите отговори на стряскащо голям брой въпроси, сред които е и важната дилема за най-подходящата правна форма на новото дружество и какви са стъпките за регистрацията му.

В редовете по-долу ще намерите обобщена информация за процеса по регистрация на фирма в България. На пръв поглед той не е никак сложен, но предвид важността на първата стъпка, с която полагате правните основи на вашия бизнес, помислете върху идеята  да я поверите на специалист.

Добре е също така да имате предвид, че към описаните по-долу стъпки следва да пристъпите след като вече имате изготвен бизнес план и стратегия за развитие, които да включват прогноза на бъдещите финансови резултати, оценка за размера на бъдещото данъчно облагане и необходимостта от регистрация по ЗДДС.

Стъпка №1 – избор на типа дружество, което да регистрирате.

Предприемачите в България имат богат избор от правни форми на бъдещото дружество - ООД, ЕООД, ЕТ, СД, ДЗЗД, АД и т.н. Ако планирате да стартирате малка до средна компания, най-популярни и предпочитани са ООД или ЕООД. Дали ще се спрете на едния или другия тип дружество зависи от броя на хората, които ще притежават част от капитала – ЕООД, когато вносител и собственик на капитала е едно лице или ООД, когато учредителите са поне двама (няма изискване да имат равни капиталови вложения).

Стъпка №-2 – име на компанията

След като сте избрали името, с което вашият нов бизнес ще се представя пред клиентите ви и институциите, ще трябва да проверите дали то вече не е запазено или се ползва от друга фирма. Такава справка можете да направите в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Ако имате щастието предпочетеното наименование да е все още свободно, то пред вас се изправят две възможности – да пристъпите веднага към регистрация, ако сте готови с всички останали необходими документи, или да запазите името за срок от 6 месеца с подаване на заявление по образец в Търговския регистър и заплащане на съответната такса.

Важно е да знаете, че запазването на фирма не е задължително условие за регистрацията ѝ.

Стъпка №-3 – подготовка на необходимите документи

Като начало, в таблицата по-долу са изброени документите, които са необходими за регистрация на ЕООД и ООД (цитирани са списаците на Агенция по вписванията, достъпни в интернет страницата на институцията).

Необходими документи за ЕООД Необходими документи за ООД
 1. Бележка за внесен капитал, която ще получите от банка по избор.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.
 3. Учредителен акт
 4. Учредителен протокол - Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!
  Можете да бъде намерен на сайта на Търговския регистър. Към него се прилагат всички останали документи. 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 11. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.
 1. Бележка за внесен капитал, която ще бъде издадена от банката. В случай че сте избрали да регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (това е установеният в закона минимум), то е необходимо да внесете поне 70% от капитала.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – Необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Вариантите отново са да разполагате с готов спесимен, който да заверите нотариално или да ви бъде изготвен такъв от нотариалната кантора.
 3. Дружествен договор
 4. Протокол от Общото събрание на съдружниците - Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 5. Решение на общото събрание за назначаване на управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!
  Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър. Към него се прилагат всички останали документи. 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 11. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Решението за назначаване на управител обикновено е включено в Учредителния протокол, но може да бъде и в отделен документ. 

В списъка на АВ фигурира и Заявление за запазване на фирма (Д1), което обаче не е задължително (отбелязано е като такова и от Агенцията). 

Внимание! Голяма част от изброените документи ще намерите като стандартни формуляри в интернет страницата на ТР, за други се предлагат различни образци в множество сайтове в мрежата. Именно вторите, които не са утвърдени от институциите образци, крият риск от допускане на съществени грешки при оформянето им, които в бъдеще могат да струват значителен финансови ресурс на компанията в случай на бъдещи промени. Също така не бива да се забравя, че за вписването на неверни данни в декларациите се носи наказателна отговорност. Преценете внимателно дали да пристъпите сами към регистрацията на вашата нова фирма. Предвид достъпните цени за извършване на услугата и възможността да си спестите време и вероятни грешки, препоръчваме ви да потърсите съдействието на специалист.

Стъпка №-4 – откриване на набирателна капиталова банкова сметка

За да си осигурите документ номер 1 от списъците по-горе, независимо дали регистрирате ЕООД или ООД, ще трябва да посетите банка по ваш избор за откриване на набирателна банкова сметка, в която собственикът на фирмата или съдружниците внасят своите дялове от капитала така, както са посочени в дружествения договор или учредителния акт на дружеството.

Важно! В банката ще трябва да представите определен набор от документи, сред които най-често,са учредителен акт или дружествен договор на фирмата (учредителен акт за ЕООД), протокол-решение за учредяване на дружеството, решение за назначаване на управител. Добре е да се запознаете предварително с конкретните условия на избраната от вас банка, за да имате готовност да представите допълнителни документи, ако има изискване за това.

Имайте предвид, че банковите такси за разкриване на набирателна сметка варират за различните финансови институции, както и времето, което може да отнеме процедурата.

И едно допълнително уточнение: Можете да упълномощите друго лице да извърши разкриването на необходимата набирателна банкова сметка ако лично нямате възможност да посетите банка в България. Попитайте експертите на ИНБАЛАНС за повече информация относно това как можете да регистрирате фирмата си ако сте в чужбина и физически нямате възможност да посетите банков клон в страната.

Откриването на сметката трябва да бъде доказано пред длъжностните лица при проверката на учредителните документи. Достатъчно е да бъдат представени вносни бележки от всеки съдружник или една такава от едноличния собственик на капитала (№1 в списъка с изброените документи).

Стъпка №-5 – подаване на документите в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Както голяма част от административните процедури, свързани с функционирането на един бизнес в България, така и входирането на документите за регистрацията на нова фирма може да се извърши на място в Агенция по вписванията или по електронен път. Вторият вариант ще ви спести време и част от таксата, която трябва да заплатите, но за да се възползвате от опцията за онлайн подаване на заявлението,  трябва да разполагате с квалифициран електронен подпис.

Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, разпорежда текстът на чл.19, ал.3 от Закон за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Внимание! Трябва да следите дали не сте получили указания за отстраняване на нередности във вашите документи, които възпрепятстват регистрацията, и да ги изпълните в установените от закона срокове, за да завършите успешно процедурата.

В заключение

Въпреки че на пръв поглед процесът по регистрация изглежда стройно подреден, не чак толкова сложен и предполагащ  успех при самостоятелен опит за реализацията му, съществуват значителен брой незабележими на пръв поглед особености, които могат да затруднят безпроблемното му осъществяване и по-нататъшното ефективно развитие на вашия нов бизнес. Ако калкулирате внимателно разходите за държавни и банкови такси и времето, което трябва да отделите, с добавка от риска да допуснете повече или по-малко сериозни грешки при оформянето на документите, ще се убедите, че си струва да поверите задачата в ръцете на експерти. 

Не се колебайте да се обърнете към екипа на ИНБАЛАНС за консултация и съдействие (регистрацията е само началото на вашия бизнес, след която започва наистина сериозната дейност по администрирането на вашите задължения като негов собственик).

Материалът е полезен за вас? Споделете го, за да достигне до повече заинтересовани читатели!