Колко ни струва трудът на нашите служители - разходи за персонал

Разходи за труд - Блог - inbalance.bg

Ако бизнесът ви не попада в графа “One-man army” и за нормалното му функциониране е необходимо да наемете персонал, то въпросът за това колко ще ви струва трудът на всеки един от вашите служители определено е на дневен ред. Превръщайки се в работодател към останалите разходи на фирмата ще трябва да предвидите и тези за заплати, осигуровки, допълнително материално (и финансово) стимулиране и какво още? 

Без претенция за максимална изчерпателност и с препоръка за консултация с ТРЗ експерт, в редовете по-долу ще ви предложим систематизирано някои от търсените отговори.

Какво включват разходите за труд на един работодател?

  • Разходи за работна заплата

Договарянето на работната заплата, която вашият служител ще получава, е процес, който е строго индивидуален за всеки бизнес. 

  • Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите

За вашите служителите вие вие сте задължени да внасяте осигуровки за общо заболяване и майчинство (фонд "Общо заболяване и майчинство"), инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд "Пенсии"), трудова злополука и професионална болест (фонд "Трудова злополука и професионална болест") и безработица (фонд "Безработица") на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.

Осигурителните вноски се дължат за всички работници и служители, независимо от това колко дни или часове отработват през календарния месец и независимо дали работят по едно или повече трудови правоотношения.

Важно е да отбележим, че при изчисляването на дължимите осигуровки трябва да се вземат предвид доходите/изплатените суми, които според нормативните разпоредби не подлежат на осигуряване (подробно са описани в чл.1, ал. 8 на Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски)

  • Други социални разходи и надбавки

Ако решите допълнително да стимулирате своите служители чрез ваучери за храна например или вноски за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“, да осигурите хранене и транспорт до работното място или пък да създадете специални условия за почивка, спортни дейности и културни мероприятия, това ще бъде класифицирано като социални разходи в натура по смисъла на ЗКПО и в тази връзка е необходимо задълбочено познаване на нормативната уредба, касаеща данъчното третиране на въпросните разходи. 

  • Данък върху социалните разходи

Режимът на облагане с данък върху разходите е регламентиран в чл. 204-217 от Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители, попадат сред облагаемите, като е важно да се отбележи, че от налога са освободени:

  1. социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот" - в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;

  2. социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 80 лв. месечно на всяко наето лице, когато отговарят на регламентирани в нормативния акт условия.

Освобождават се от облагане и социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно, също при определени условия.

Как се изчисляват дължимите от работодателя осигуровки и данъци?

За всяка година в приложение към Закона за бюджета на ДОО се регламентират размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване по осигурени лица и разпределението им между осигурител и осигурено лице. 

За да изчислите правилно вашето осигурително задължение като работодател, трябва да вземете предвид освен категорията труд, който вашите служители полагат, още два важни компонента. Това са годините трудов стаж на съответното лице (за да добавите т.нар. „клас прослужено време“) и дали рождената му дата е преди или след 1 януари 1960 г. (за да сте наясно как трябва да се разпредели вноската за пенсионно осигуряване).

При търсене в Гугъл лесно могат да се намерят онлайн калкулатори, които да изчислят дължимите осигуровки и цената на труда на вашите служители след въвеждане на договорената заплата. В таблицата по-долу ще намерите пример за изчисление на разходите за осигуровки при основна заплата, близка до средния осигурителен доход за страната в началото на 2021 г. и допълнителен бонус за служител, който е с 10 години осигурителен стаж и е роден след 1960 г.
Служител - роден след 1960г., години стаж: 10, трета категория труд
1. Основна заплата
 
 1180.00 лева
2. Доплащане за стаж
70.80 лева
3. Бонус
200.00 лева
Брутна сума (р.1 + р.2 + р.3)
1450.80 лева
Осигурителен доход
1450.80 лева
Удръжки върху осигурителния доход:
От служителя:
Общо осигурителни вноски
Данъчна основа за облагане с ДДФЛ 
ДДФЛ (10.00%)
13.78 %
10.00 %
199.93 лева
1250.87 лева
125.09 лева
Общо удръжки от служителя 
 
325.02 лева
Чиста сума за получаване
 
1125.78 лева
Вноски от работодателя:
Фондовете за ДОО, включващи:
- фонд "Пенсии": 8.22%; фонд "ОЗМ": 2.1%; фонд "Безработица": 0.6%
- фонд "ДЗПО" в УПФ
- фонд "ДЗПО" в ППФ
- фонд "ГВРС"
- фонд "ТЗПБ"
- фонд "Здравно осигуряване"
10.92 %
2.80 %
0.00 %
0.00 %
0.40 %
4.80 %
158.43 лева
40.62 лева
0.00 лева
0.00 лева
5.80 лева
69.64 лева
Общо осигурителни вноски от работодателя
Общо разходи за работодателя 
18.92 %
274.49 лева
1725.29 лева
Общо вноски от служител и работодател 
 
599.51 лева

Как се определят минималните и максималните осигурителни прагове?

Прагове за осигуряване според икономическата дейност и квалификационни групи професии са дискусионна тема, върху която бизнес, синдикати и управляващи ежегодно водят дебати. През последните няколко години поради твърдо заявеното несъгласие от страна на работодателските организации за административно определяне на МОД, в Закона за бюджета на ДОО приложението за минималния осигурителен доход се актуализира спрямо определената минимална работна заплата за страната. 

Осигурителните прагове за настоящата и за предходни години ще намерите тук: Таблица МОД | Новини и анализи • ИНБАЛАНС


Информацията беше полезна за вас и вашия бизнес? Споделете я, за да достигне до повече заинтересовани читатели!