Корпоративен данък - как се определя и декларира

Корпоративен данък - определяне и деклариране - inb.bg блог

Ако сте реализирали идеята си да стартирате собствен бизнес и сте започнали да упражнявате дейност, която вече генерира печалби, то по всяка вероятност попадате в обхвата на задължените лица, които трябва да определят, декларират и внесат в хазната корпоративен данък.


Кой дължи корпоративен данък?

Нормативният акт, който регламентира данъчното облагане на фирмите в България, е Законът за корпоративното подоходно облагане. Съгласно разпоредбите ( чл. 2. от ЗКПО) данъчно задължени лица за корпоративен данък са:

  • местните юридически лица - търговски дружества;
  • местните юридически лица, които не са търговци - за печалбата им от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
  • местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
  • чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
  • чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Изброените по-горе лица дължат данък върху печалбата си през данъчната година, която в България съвпада с календарната - от 1 януари до 31 декември. 


Какъв е размерът на корпоративния данък и как се определя?

Данъчната ставка на корпоративния данък в България е 10 %. Начислява се върху годишната данъчна печалба, която обаче не винаги съвпада със счетоводната такава. Какво означава това на практика? 

Определени осчетоводени разходи или приходи през съответната финансова година не се признават за данъчни цели. Част от тези осчетоводени приходи и разходи не се признават изобщо, а друга част не се признават в годината на тяхното осчетоводяване, но се признават на по-късен етап. 

Кои са най-често срещаните непризнати разходи?

Това са разходи, които не са свързани с дейността на фирмата, или такива, които не са документално обосновани (т.е. без счетоводни документи, договори, приемно-предавателни протоколи или отчети и т.н)., както и редица други, регламентирани в нормативната уредба на корпоративното данъчно облагане.

Определени приходи също могат да попаднат в графата “непризнати”, например приходи в резултат на разпределение на дивиденти (с определени изключения), или такива от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС. 

Препоръчителна при определяне на финансовия резултат за данъчни цели е консултацията с експерти, която ще ви гарантира коректно деклариране и съответно плащане на дължимия данък върху печалбата на фирмата ви.


Как се декларира корпоративен данък?

Дължимият корпоративен данък се декларира с подаване на годишна данъчна декларация до НАП. Образците на декларациите се утвърждават от министъра на финансите и се публикуват актуализирани в интернет страницата на приходната агенция ежегодно.

Срокът, в който трябва да бъдат подадени ГДД, е до 31 март на следващата календарна година. Данъчната декларация се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). 

В случай, че при попълването и подаването на ГДД са допуснати грешки, коригираща ГДД може да бъде подадена до 30 септември на същата година.


Кога и как се внася корпоративният данък?

Изплащането на дължимия корпоративен данък се извършва в срока на подаване на ГДД – до 31 март на годината, следващата годината, за която се отнася подадената ГДД. Извършва се само по банков път към сметки на НАП.

Важно допълнение 

Фирмите, които имат годишен оборот над 300 000 лв., изплащат корпоративния данък авансово чрез тримесечни вноски. Ако компанията е с годишен оборот над 3 000 000 лв., дължимият авансовият данък се изплаща чрез месечни вноски на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. 

В такива случаи окончателно дължимият корпоративен данък след края на финансовата година се изплаща след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.


Ако информацията е била полезна за вас и считате, че ще отговори на въпросите и на други настоящи и бъдещи собственици на бизнес в България, споделете я.