Новите изисквания към касовите апарати и електронните магазини - какво трабва да знаем

Промени в Наредба Н-18

*Актуализирано към 15.01.2020. г.

През 2018 г. бяха направени редица промени в Наредба Н-18, касаеща отчитането на продажбите в търговските обекти и електронни магазини, които предизвикаха остри негативни реакции от страна на бизнеса. Последваха корекции в нормативния акт, последната от които беше обнародвана в бр.75 на Държавен вестник от 24 Септември 2019 г. След неколкократно удължаване на първоначално предвидените срокове, в които дейността на търговците трябваше да бъде приведена в съответствие с наредбата, от приходната агенция обявиха на среща между НАП и Българска асоциация по информационни технологии, проведена в началото на януари 2020 г.,, че няма да има поредно отлагане за внедряване на новите нормативни изисквания.

Кои са съществените изменения, с които вашият бизнес трябва да се съобрази?

Съгласно разпоредбите, информацията за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта, или с други заместващи парите платежни средства, ще трябва да се изпраща до пет минути към сървърите на НАП. На всяка касова бележка трябва да има и двумерен баркод (QR код). След сканирането му всеки един клиент ще може да провери дали данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, както и ако това не се е случило – да подаде автоматично сигнал за това. 

Какво трябва да съдържа един касов бон е разписано в текста на чл. 26. ал.1 на Наредба Н-18. В ал. 2 на същия чл. 26 са допълнени още елементи, които трябва да бъдат включени в бележката за покупка на течни горива.

В тази връзка фискалните устройства, които се използват в търговските обекти за отчитане на продажбите, трябва да се приведат в съответствие с разпоредбите на Наредба Н-18. Националната агенция за приходите е публикувала списък, в който всеки притежател на фискално устройство може да провери дали апаратът подлежи на доработване или не.

Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство     

Лицата, които извършват продажба на стоки и услуги, посредством платформа за извършване на продажби в мрежата, е необходимо преди да започнат тази дейност да подадат информация до НАП, съгласно Приложение № 33 на Наредбата, по електронен път с квалифициран електронен подпис. Тази регистрация се прави отделно за всеки електронен магазин, който лицето притежава. Същото трябва да се изпълни в 7 дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги. 

Информацията, която се подава, включва:

 • Наименование на електронния магазин.
 • Наименование на домейна на електронния магазин.
 • Идентификационни данни за лицето, извършващо продажби  чрез електронния магазин 
 • Продажбите се извършват:
  • чрез ползване на онлайн-платформа или 
  • чрез собствен/нает електронен магазин
 • Къде е хостван електронният магазин 
 • Софтуер/и на електронния магазин – наименование и версия; 
 • Информация относно БД 
 • Информация относно поддръжката на сайта на електронния магазин
 • Вид на продаваните стоки и/или услуги (по кратка номенклатура)

С последните промени в Наредба № Н-18 е предоставена алтернативна възможност за регистриране и отчитане на онлайн продажбите, извършвани от електронните магазини. Когато е получено неприсъствено плащане с дебитна или кредитна карта, вместо с фискален или системен бон продажбите могат да бъдат регистрирани и отчетени чрез документ, който не е издаден от фискално устройство или интегрирана система за управление на търговската дейност.

За да се възползват от новия ред, електронните търговци следва да не приемат други плащания (освен неприсъствени с дебитна или кредитна карта), за които се изисква издаване на фискален/системен бон. По отношение на използвания софтуер за управление на продажбите, не се допуска чрез него да се управляват други продажби извън посочените. Той трябва да отговаря на предвидените с наредбата изисквания. За всяка направена поръчка за закупуване на стока или услуга от електронния магазин трябва да се генерира уникален номер. Клиентът трябва да получи имейл с документ, съдържащ реквизити на касовата бележка, QR код, номер на виртуалния ПОС, уникалния номер на поръчката и др. 

Търговците, избрали предложения алтернативен ред за отчитане на продажбите, трябва да подават и допълнителна информация в НАП при вписване на електронния магазин, включваща методите на плащане, които предлагат, доставчиците на платежни услуги, предоставили виртуалния ПОС терминал, номера на терминала и сметките, по които получават плащания.

На 31 януари 2020 г. изтича крайният срок за търговците, които използват СУПТО, да приведат дейността си в съответствие с Наредба Н-18

Много фирми използват безплатен или платен софтуер за издаване на фактури или управление на склада си. Според промени в ЗДДС: "Софтуер за управление на продажби в търговски обект" (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.“


Изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти 

 • Задължителна свързаност с ФУ

Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за статуса на ФУ. Софтуерът блокира операциите по откриване и приключване на продажба  на конкретно работно място, когато статусът на ФУ не позволява издаване на ФБ.

 • Уникален номер на продажба (УНП) 

При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира УНП, който се отпечатва на ФБ и се записва в БД

 • Корекции

Не се допускат корекции в данните на приключените продажби

Допустимите действия са:

 • Анулиране – при промени в данните за продажба, която не е  приключена
 • Сторниране – когато се налага корекция след приключване на продажба

Съхранява се информацията за всички сторнирани и анулирани продажби.

 • Одиторски профил

За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има конфигуриран „одиторски профил“, по аналог с администраторския профил (с права само за четене), който да осигурява  достъп до функционалността, конфигурационните параметри и справочната част на софтуера 

 • Експорт на данни в структурира вид 

Изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажби в търговските обекти

Могат да използват само софтуер от публичния електронен списък;

 • Софтуерът управлява всички ФУ в търговския обект;
 • Отговорни са за целостта и интегритета на информацията в БД;
 • При контролни действия 
  • Задължение за предоставяне на достъп на ОП до всички устройства, с които софтуерът работи;
  • Достъп до одиторския профил на софтуера;
  • Достъп до БД с възможност за експорт;
 • Подават информация в НАП относно:
  • Вида на използвания софтуер;
  • Средата в която работа и свързаните към него фискални и нефискални печатащи устройства;
  • Местонахождение на БД;
  • Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins).

(Източник: Презентация на НАП към семинарите за разясняване на новостите в Наредба Н-18, проведени от приходната агенция през ноември 2019 г.)


Според промените в наредбата, ако сте сред търговците, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали фирмата ви е или не е регистрирана по ЗДДС, трябва да смените или модифицирате касовите си апарати и да приведете използвания софтуер в съответствие с нормативните изисквания до до 31 януари 2020 г. 

Всички важни срокове относно привеждането на дейността на търговците по отчитане на продажбите, които трябва да бъдат спазени съобразно с разпоредбите на Наредба Н-18 ще намерите тук:

Информацията беше полезна за вас и вашия бизнес? Споделете я, за да достигне до повече заинтересовани читатели!