Регистрация по ЗДДС на нова фирма - необходима ли е

Регистрация по ЗДДС на нова фирма - блог

Като собственик на новорегистрирана компания ви предстои да вземете редица важни решения, които да гарантират ефективността и законосъобразността на вашия бизнес. Наред с въпросите относно осигурителните задължения, възникващи със стартиране на дейност, данъчните казуси са другият елемент, който се нуждае от прецизен анализ.

Регистрация по ЗДДС – право или задължение?

Законът за ДДС е един от ключовите нормативни актове, с които ще трябва да се съобразявате като данъчно задължено лице, установено на територията на страната и извършващо облагаеми доставки на стоки или услуги. Регистрацията по ЗДДС съгласно разпоредбите възниква като задължение при определени условия, но може да бъде направена и доброволно.

Кога една фирма е длъжна да се регистрира по ДДС?

В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано изискване при достигане на определен облагаем оборот да се извърши регистрация по закона в 7-дневен срок. Прагът, който е определен, е 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия. Важно е да отбележим, че задължението за подаване на заявление за регистрация възниква дори когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително настоящия. В последващите алинеи на същия член 96 е описано какви суми включва и какво не включва облагаемият оборот. В чл. 97, чл. 97а, чл. 97б, чл.98 и чл. 99 на ЗДДС са изброени и специфични случаи, при които регистрацията е задължителна.

За да бъде напълно сигурен, че не е пропуснат срокът за задължителна регистрация при възникване на някое от обстоятелствата, изискващи такава, собственикът на компания е добре да разчита на експертна счетоводна преценка, която да спести на бизнеса неприятните финансови последици от евентуално неспазване на нормативните разпоредби.

Да се възползвам ли от правото на доброволна регистрация по ЗДДС?

Освен задължителна, регистрация по ДДС може да бъде направена и като резултат от добре преценен избор. Правото на доброволна регистрация е регламентирано в чл.100 на закона. До колко тя ще е полезна и необходима за новорегистрираната компания и дали би донесла някакви негативи е въпрос, който трябва да бъде разгледан строго индивидуално за всеки отделен бизнес. Добре е преди да бъде взето решение да си осигурите консултация от счетоводител.  

След регистрация на вашето ново предприятие, доброволната регистрация по ЗДДС е разумно решение когато предполагате скорошно достигане на оборот от 50 000 лв. Т.е. ако ще достигнете оборот от 50 000 лв. в рамките на до 6 месеца, или ще придобивате или доставяте услуги в Европейския съюз в недалечно бъдеще, е по-разумно да се регистрирате доброволно веднага. По този начин ще си спестите подробната данъчна проверка при регистрацията по ЗДДС.

За доброволна регистрация по ЗДДС е добре да се помисли и когато бъдещата дейност на фирмата ще е свързана със закупуване или предоставяне на стоки или услуги от и на регистрирани по закона лица, тоест ще се получават и издават данъчни фактури. Пример за това са търговците на едро.

Регистрация по ЗДДС на нова фирма би била добро решение и ако дейността на дружеството предполага инвестиция в дълготрайни активи с висока цена (закупуване на скъпоструващо обзавеждане, недвижими имоти, автомобили, машини, оборудване и т.н.).

Наред с преимуществото да бъде възстановен или приспаднат платеният от компанията ДДС, регистрацията води със себе си изискването за стриктна и подробна счетоводна отчетност. Регистрираните по ЗДДС лица имат задължение да подават ежемесечни справки-декларации заедно с водените отчетни регистри, като при това трябва да се спазват стриктно сроковете, определени в закона – 14-то число на всеки месец. Коректното отразяване на издадените и получените данъчни документи (фактури, кредитни известия и т.н.) също е изключително важно и ще спести на фирмата заплахата от финансови санкции за неспазване на нормативните разпоредби.

Добре известно е, че ДДС е един от основните източници на приходи в държавната хазна, което прави събираемостта му център на внимание на данъчните власти. Това от своя страна означава и засилен контрол към дейността на задължените лица. Проверките от НАП са по-чести и стриктни и това налага особено внимание и прецизност при водене на счетоводната отчетност. Отговорността и ангажираността на счетоводните експерти, обслужващи регистрирана по ДДС компания, е изключително голяма, което от своя страна обособява и по-високата цена на услугата. Разходите за счетоводство често са считани за ключов недостатък на регистрацията по ЗДДС, но когато тя е необходима, инвестицията в професионално обслужване често е най-доброто решение.

Кога доброволната регистрация по ЗДДС не е необходима за моя нов бизнес?

Отново с условието, че всеки конкретен бизнес изисква задълбочен анализ преди да се пристъпи към регистрация по ЗДДС или да се отхвърли вариантът за доброволна такава, по-долу са изброени няколко случая, в които, при условие, че не е налична някоя от нормативно определените предпоставки за регистрация, тя би била по-скоро утежнение за фирмата.

Не би било изгодна доброволна регистрация по ЗДДС ако компанията е микропредприятие  (често собственикът е и управител, и единствено наето лице), което предлага стоки или услуги на физически лица или на други нерегистрирани по закона. Често при такава ситуация, за да запази крайните цени за клиентите си конкурентни, регистрираната по ДДС фирмата трябва да се лиши от част от печалбата си.    

Ако бъдещата дейност на новорегистрираното дружество предполага работа с доставчици на стоки, материали и услуги, които не са регистрирани по ЗДДС (занаятчии, малки производители, физически лица и т.н.), то заплатените цени ще бъдат без начислено ДДС и съответно предимството да бъде приспаднато или възстановено такова отпада като мотив за доброволна регистрация.

За да сте сигурни че сте взели правилно решение относно необходимостта от регистрация на вашата фирма по ЗДДС, не се колебайте да потърсите експертите на ИНБАЛАНС за консултация и по-нататъшно съдействие.

Ако информацията е била полезна за вас и считате, че ще отговори на въпросите и на други настоящи и бъдещи собственици на бизнес в България, споделете я.