За нормативната уредба в сферата на туризма

Нормативна уредба в сферата на туризма - inbalance.bg

Притежавате хотелиерски бизнес или планирате да предоставяте услуги по настаняване в къща за гости? Имате верига от заведения за хранене или пък ще отваряте малък семеен ресторант? Или пък сте туристическа агенция? Без значение в кое от всички подразделения на туристическия бранш попада вашата дейност, тя трябва да бъде съобразена освен с общите за всички икономически сектори нормативни разпоредби, и с особените регулации в сферата. 


Кои закони уреждат дейността на фирмите в туристическия сектор?

Основният нормативен акт, регламентиращ дейността на юридическите (и физическите) лица, упражняващи дейност в сферата на туризма, е Законът за ту­ризма. Кои дейности се определят като туристически и какво включва понятието туристически обекти е разписано в чл.3 на закона.  

Тук е добре да изброим и няколко важни подзаконови нормативни акта, които задават правилата за прилагане на основния закон. 

Наредби:

 • Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

 • Наредба за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (Медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център”

 • Наредба за Националния туристически регистър (НТР)

 • Наредба № 16-1399/11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала

 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 • Др.

Правилници:

 • Устройствен правилник на Министерството на туризма

 • Правилник за организацията на работа на Националния съвет по туризъм

 • Правилник за организацията на работата и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти

 • Правилник за организацията на работата и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти

 • Др.

Освен Закона за туризма, в интернет страницата на МТ са изброени още няколко нормативни акта, пряко свързани с регулацията на туристическия бранш: Закон за концесиите, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, Закон за обществените поръчки, Закон за администрацията, Закон за дейностите по предоставяне на услуги, Закон за защита на потребителите, Търговски закон. 

В допълнение, от изключителна важност е детайлното познаване на основните данъчни закони, кодексите, регламентиращи трудово-правните отношения, социалното и здравното осигуряване, както и нормативните актове, регулиращи работата на държавните администрации.

За да сте сигурни, че при старта  (а и в процеса на изграждане и растеж) на вашето бизнес начинание в сферата на туризма сте в крак с нормативните изисквания и спазването им няма да е пречка, добре е да предвидите данъчна и счетоводна консултация със специалист, който да отговори на въпросите относно вашите права и задължения. 


Данъчно облагане на дейността на фирмите, опериращи в туристическия бранш. ДДС за хотели, ресторанти, туроператорски услуги.

Туристически данък

В разпоредбите на чл. 61р - 61т от Закона за местните данъци и такси е регламентирано облагането на услугите по предоставяне на нощувки с туристически данък. 

„Нощувки“ са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма, а понятието „Места за настаняване“ включва съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

Размерът на туристическия данък се определя на местно ниво с наредба на общинския съвет в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. Сумата, която данъчно задълженото лице трябва да плати за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма.

Данъкът за предоставените нощувки се внася до 15-то число на следващия месец в бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване. Декларирането му съгласно разпоредбата на чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ става с подаване в общината на декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година.

ДДС за хотели, ресторанти, туроператорски услуги

Услугите по настаняване в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за къмпинг или каравани се облагат с намалена данъчна ставка от 2007 г. Първоначално ДДС за тях е в размер на 7%, а през 2011 г. е променена на 9%. 

Останалите туристически дейности се облагат със стандартната ДДС ставка. Извънредната ситуация, в която Covid-19 пандемията постави бранша през 2020 г., наложи предприемането на различни мерки за подпомагане на бизнесите за справяне с кризата, сред които е по-ниска ДДС ставка за редица услуги до 31.12.2021 г.

Първоначално с 9% ДДС беше решено да се облагат ресторантьорските и кетъринг услугите, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, като от обхвата на новото правило бяха изключени доставките на бира, вино и спиртни напитки, както и доставките на храна за вкъщи, приготвена в заведения. По-късно с две последвали редакции в ЗДДС данъчната ставка е редуцирана и за въпросните доставки. Освен това са добавени и:

 • доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от ЗДДС 

(Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

(2) Стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице.)

 • екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници.

За да сте сигурни, че правилно определяте ДДС ставката за услугите, които предлагате, добре е да потърсите експертното мнение на счетоводител, който ще ви помогне да се ориентирате в нормативната уредба, касаеща данъчното облагане на вашия бизнес.


Важен ли е опитът на Вашия счетоводител в сектора на туризма и как може да ви помогне за справяне с кризисни ситуации в бранша?

Различава ли се счетоводството в туризма от това в другите икономически сектори?

Комплексният характер на понятието туристическата дейност е ключовата отправна точка за изясняване на особеностите на счетоводството в  бранша. 

Отразяване на създаването, използването и поддържането на необходимата материално-техническа база в туризма, извършването на характерните за дейността услуги и разходите и приходите, които ги съпътстват, възникването и уреждането на разчетите между предприятията-изпълнители и предприятията-посредници, формирането и разпределението на финансовия резултат - това е само част от специфичната работа на вашия счетоводител. 

Множеството стопански операции, съставящи дейността на предприятията в сферата на туризма, както и големият брой лица, които ги извършват, изискват точно и своевременно документиране, което не винаги е дигитализирано и често е свързано с обработката на множество хартиени носители на съответната информация. Това, от своя страна изисква наличие на достатъчно ресурс под формата на време и квалифицирани служители, което е една от основните причини собствениците на бизнеси в туристическия сектор да предпочетат аутсорсване на счетоводството и услугите на счетоводни къщи с достатъчно опитен екип и софтуерни решения за ефективно осчетоводяване на туристически дейности.

Как вашият счетоводител може да ви помогне за преодоляване на кризи в бранша?

Туризмът е сред водещите икономически отрасли в страната, което го превръща в обект на изключително голям брой законови регулации, които често се променят и изискват специално внимание, за да се избегнат негативни последици от неспазването на нормативни разпоредби. Ролята на опитния счетоводител тук е очевидна. 

От друга страна, значимостта на сектора и уязвимостта му при извънредни ситуации (на национално, а и на световно ниво), каквато е настоящата, породена от пандемичното разпространение на Covid-19, са повод за предприемане на редица антикризисни мерки от страна на държавата за подкрепа на фирмите в бранша. Кандидатстването за финансиране по различни програми изисква прецизна подготовка на специфични документи и вашият счетоводител може да е ключовото звено при успешното изготвяне и подаване на проектите ви. 

Ако бизнесът ви е позициониран сред дейностите, определяни като туристически, информацията, която систематизирахме тук, е вашата отправна точка за разбиране на особеностите в нормативната уредба на сектора. Екипът на ИНБАЛАНС е на ваше разположение при нужда от допълнителна експертна консултация. 

Считате, че написаното по-горе би било полезно за други хотелиери, ресторантьори, собственици на туристически агенции? Споделете във вашата социална мрежа.