Начало на дейност и осигуровки на собственик на новорегистрирана фирма

Начало на дейност и осигуровки на собственик - блог

След като успешно са изпълнени всички стъпки за регистрацията на нова фирма, собственикът често се изправя пред въпроса кога компанията му трябва да декларира официално пред приходната администрация начало на своята дейност и съответно кога и какви осигурителни задължения възникват в тази връзка.

Съществува теза, че дейността на една фирма започва с първото правно действие, което се извършва от нейно име.  Ако се придържаме към тази гледна точка, то освен първата издадена фактура (или друг счетоводен документ) за приход  и първата разходна фактура или договор за наем на името на новосъздадената  фирма ще се считат за започване на дейност. Тоест начало на дейност е дори когато предприятието има получени само документи за разходи, независимо че може да няма приходи.

Кога и какви осигурителни задължения  поражда стартирането на дейност?

Защо е важно да определим момента, в който компанията преминава от неактивна регистрирана в съответните институции структура към действащо търговско дружество?

Началото на дейност е свързано с изискването за стартиране на осигуряването на собственика като самоосигуряващо се лице съобразно регламентите на Кодекса за социално осигуряване. То от своя страна започва с подаването на Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (Декларация ОКД-5) в 7-дневен срок от започване на дейността на фирмата. Спазването на срока е важно с оглед избягването на административни санкции. Ако коректното попълване на формуляра представлява трудност за вас като собственик на новосъздадения бизнес, потърсете съдействие от счетоводител.

Важно! Фирмите не декларират започване на дейност. Декларация за начало на самоосигуряване подава собственик на дялове в дружество, когато започва дейност.

Ако собственикът на дялове се осигурява от друго дружество, за започването на дейност с новосформирано не подава информация до НАП.

Важно е да отбележим, че когато започнете да се осигурявате като собственик на фирма (като самоосигуряващо се лице), задължителните вноски за вас са във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване, в Универсален пенсионен фонд (ДЗПО за родените след 31.12.1959г.) и здравноосигурителни вноски. По избор е осигуряването във фонд „Общо заболяване и майчинство“ на ДОО, което предоставя правото за ползване на отпуск за временна нетрудоспособност (болнични), както и да ползвате отпуск за бременност и раждане.

G Със стартиране на дейност и осигуряване за вас възниква задължение освен да плащате всеки месец осигурителните си вноски и да подавате в НАП информация относно осигурителния ви статус с Декларация образец 1. В случаите, когато се осигурявате само във фонд „Пенсии” на ДОО, тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари. Уточнението е, че това е възможно когато осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.

Консултирайте се с нашите експерти относно това какъв е размерът на осигурителните вноски, които дължите като самоосигуряващо се лице – собственик на фирма, както и за това кога и какви декларации трябва да бъдат подадени към институциите в тази връзка.

Възможност за осигуряване като управител на фирмата по Договор за управление и контрол.

Ако вие като собственик на новосъздадената фирма изпълнявате и длъжността на управител срещу установено възнаграждение по силата на сключен Договор за управление и контрол, то в този случай ще дължите осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, за Универсален пенсионен фонд (ако сте сред родените след 31.12.1959 г.) , здравноосигурителни вноски, за фонд „Общо заболяване и майчинство“, за фонд „Безработица“, за фонд „Трудова злополука“. На практика осигуряването на управителя ще е като на служител на фирмата и то трябва да започне от момента, в който е сключен ДУК.

Получавайки доходи от дейността си като управител на дружеството, вие ще дължите и данъци за него.

Дали да се осигурявате като самоосигуряващо се лице или като управител по Договор за управление и контрол?

Преценката за това кой от двата случая е по-благоприятен за вас от гледна точка на оптималната данъчна и осигурителна тежест за бизнеса ви е добре да се извърши след предварителен подробен анализ на планираната дейност. Екипът на всеки един от офисите на Счетоводна мрежа Инбаланс е на разположение при нужда от съдействие за вземане на правилното решение.

Информацията ви беше полезна? Споделете я, за да достигне до повече заинтересовани читатели!